Menü Bezárás

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk (www.estimesekonyvem.hu) látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Az adatkezelés során alábbi alapelveket követem:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem.
 2. a személyes adatokat csak a megrendelés miatt kérem és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általam kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján kizárólag a megrendeléshez használom.

Székhely: 7636 Pécs, Derék-réti utca 7.
Honlap:https://estimesekonyvem.hu
Kapcsolattartás:Szőcs-Kalauz Zsófia
Postacím: 7636 Pécs, Derék-réti utca 7.
Telefonszám:30 398 4991
E-mail cím:estimesekonyvem@gmail.com
Adószám:55497556-1-22

A GDPR 37. cikke alapján nem vagyok köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére / adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (e-mail cím): estimesekonyvem@gmail.com

Kamarai tagság:

Tárhely szolgáltató neve, címe és elérhetősége: Tárhelypark Kft, info@tarhelypark.hu

Az adatok kezelése során – ügyfeleim színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉVCÍMTEVÉKENYSÉG
Tárhelypark Kft1122 Gaál József út 24.tárhely szolgáltatás

Az általam kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése
és az adatkezelés célja
JogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas
működésének biztosítása,
a szolgáltatás minőségének ellenőrzése
és javítása,
a rosszindulatú, weboldalamat támadó
látogatók beazonosítása,
a látogatottság mérésére,
statisztikai célok
Vállalkozásom
jogos érdeke
IP cím
a látogatás időpontja
a meglátogatott aloldalak adatai,
az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
1 hónap
Megrendelés a honlaponhozzájárulásvezetéknév,
keresztnév
e-mail cím
telefonszám
számlázási cím
szállítási cím
az adatok törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

A weboldalam látogatóitól csak akkor kérem személyes adataikat, ha rendelni szeretnének.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a estimesekonyvem@gmail.com e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszomat késedelem nélkül, 20 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldöm Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását.

Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

TípusHozzájárulásLeírásCélÉrvényesség
rendszer sütik nem igényela webes alkalmazás
tűzfalának
session sütije, amely a
kereszthivatkozások
elleni visszaélés
megelőzésére szolgál
honlap
működésének
biztosítása
böngésző
session vége
nyomkövető süti igényelszemélyre szabáshozÖn beállításainak megjegyezése
szolgáltatásunk hatékonyságának növelése
30 nap
nyomkövető süti
(harmadik féltől
származó)
nem igényel új sessionök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment lea weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik30 perc

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Mit kell tudni még a honlapommal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a megrendelés illetve a vállalkozásommal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a megrendelés törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a megrendelés során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának megrendelését – technikai okokból – 2 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy vállalkozásom rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Egyéb adatkezelési kérdések

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásom mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapomon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a cégemhez beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg- bízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem- pontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg- előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával

– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)